English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 
Projekti

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

V letu 2007, ko je bil sprejet Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 59/07 in 63/07–popravek), se je naša Savinjska štipendijska shema, tako kot štipendijske sheme ostalih razvojnih regij, vključila v izvajanje enotnih Regijskih štipendijskih shem. Ustanovljen je bil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije kot agent za izvedbo vseh postopkov, potrebnih za dodelitev sredstev. V šolskem/študijskem letu 2007/2008 smo izvajali aktivnosti štipendiranja prvič na podlagi vzpostavitve mreže nosilcev enotnih Regijskih štipendijskih shem ter na osnovi skupnega Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih.

Sedanja shema, pod novim imenom enotna Regijska štipendijska shema Savinjske regije – RŠS Savinjske regije, je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Celje) in državo (Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve – MDDSZ ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije – JSRKŠ).


Kako izvajamo štipendijsko shemo?

1. Javni poziv za izbor delodajalcev
RRA Celje v aprilu objavi Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev za vključitev v enotno RŠS Savinjske regije za naslednje šolsko/študijsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo štipendirati v sistemu enotne RŠS Savinjske regije. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se javijo na javni poziv in so izbrana, omogoči vključitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja: 50 % sredstev dodeljene štipendije (do max. 30% minimalne plače RS) zagotavlja RRA Celje iz naslova Evropskega socialnega sklada, preostalo polovico oz. del sredstev pa zagotovi podjetje.

2. Javni razpis štipendij RŠS Savinjske regije
Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi Javnega razpisa štipendij enotne RŠS Savinjske regije, ki ga objavi RRA Celje na podlagi predhodno zagotovljenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Komisija za izbor štipendistov pregleda prejete vloge na razpis za štipendije ter posreduje delodajalcem sezname kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Delodajalci nato  izberejo in potrdijo ustrezne kandidate, ki jih želijo štipendirati.

3. Sklenitev tripartitnih pogodb o štipendiranju
Izbrani štipendist, RRA Celje in podjetje sklenejo tripartitno pogodbo, kjer se med drugim zavežejo, da bo podjetje štipendista po končanem študiju zaposlilo, vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

 


Konkurenčna inteligenca v trgovini in izvozu (CITEX)

 

Široka opredelitev Competitive Intelligence (CI) je ukrep za zbiranje, analiziranje in uporabo informacij o izdelkih, domeni sestavin, strankah in konkurentih za kratkoročno in dolgoročno načrtovanje potreb organizacije. Toda pomanjkanja učnega gradiva in orodij v konkurenčni inteligenci je glavna ovira za diplomant in evropska podjetja.

 

CITEX namerava zapolniti to vrzel  v poklicnem izobraževanju in sicer z naslednjimi predlogi: (1) CI metode usposabljanja, (2) CI gradiva za usposabljanje in (3) učna orodja, ki temeljijo na IKT, e-učenje za diplomante iz trgovine in izvoza, da bi poenotili, uskladiti in tandardizirati obstoječe  izkušnje glede usposabljanje, tako da so lahko prenosljive na vse diplomante v Evropi.

 

CITEX sledi subvencioniranju diplomatov z novimi sredstvi, ki se uporabljajo za usposabljanje njihovih zastopnikov in tehnikov v CI. Naš cilj je, da negujemo nov poklicni profil, ki trenutno manjka, a vendar je nujno potreben na ravni EU.

 

PRIJAVITELJ:

Instituto de Comercio Exterior, Madrid, ŠPANIJA

 

PARTNERJI:

 

1.       North East Chamber of Commerce, Durham, VELIKA BRITANIJA

 

2.       RRA Celje d.o.o., SLOVENIJA

 

3.       Association NEST, Sofija, BOLGARIJA

 

4.       Interligare SL, Madrid, ŠPANIJA

 

5.       Creative Proceeding Centre, University of Lodz, Economics Acdmy, Lodz, POLJSKA

 

6.       Euradioa International SL, Madrid, SPAIN

 

7.       IDEC, Piraeus, GRČIJA

 

8.       West Sweden, Göteborg, ŠVEDSKA


TALENTPOLIS ©
Savinjska regija – regija ustvarjalnega razreda, delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in okoljem prijetnim za posameznika doma in v tujini!

- CENTER ZA RAZVOJ TALENTOV 2007-2013 ©
Bolj kot se učimo o talentih in nadarjeni otrocih, več moramo vedeti!
Talente imamo na razpolago le za kratek čas. Imamo odgovornost, da jih najdemo, izzovemo in vzgojimo, da lahko izkoristijo ves potencial, da postanejo voditelji, managerji, inovatorji, umetniki ... prihodnosti!
To zahteva storitve in aktivnosti, ki se (še) ne izvajajo.

HEAD HUNTER TRANSFER CENTER 2007-2013 ©
Uspešna podjetja že dolgo vedo, da so človeški viri v organizaciji najpomembnejši faktor in predstavljajo dolgoročno konkurenčno prednost podjetja. Head Hunter Transfer Center vam zagotavlja najvišjo raven kvalitete storitev za podjetja pri iskanju idealnega sodelavca.      

STORITVE HEAD HUNTER TRANSFER CENTRA ZAJEMAJO: 

Head Hunter Center                                            
Management talentov                                          
HR rešitve za podjetje                                       
Assessment center                                           
Revizija managementa                                       
Leasing kadra                                                      
Outsourcing                                                       
Karierni center                                                    
Vlagatelji v ljudi                                                
Center za evropsko mobilnost kadra                       
Banka kadra                                                      
Štipendiranje

- FINANČNI INSTRUMENTI ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 2007-2013 ©

Predstavlja instrument strateškega usmerjanja kadra za bodoče potrebe gospodarstva, tehnološki preboj in internacionalizacijo regije.
MEHANIZMI SKLADA:
• Regijska štipendijska shema za deficitarne profile regije (Brikcijeva fundacija),
• Finančni fond za šolsko in univerzitetno infrastrukturo, investicije (Mednarodna univerzitetna   fundacija),
• Fond za razvoj novih znanj in novih učnih programov – subvencije,
• Fond za mednarodne študente in mednarodno izmenjavo – štipendije, posojila,
• Fond za študij tujini.

VIRI FINANCIRANJA SKLADA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV:
• Nacionalna ministrstva
• Evropski socialni sklad
• Podjetja
• Banke
• Zavarovalnice
• Donatorji
• …

- THINK-TANK TALENTPOLIS 2007-2013 ©
Think-Tank Talentpolis si kot možganski trust prizadeva za nove ideje in pristope, s ciljem, da bi ključni akterji na podlagi izkušenj na področju razvoja človeških virov, delovali in razmišljali na holističen način ter s tem vplivali na spremembe obstoječih regionalnih in nacionalnih politik.


KREATIVOPOLIS ©
"Kreativno okolje za polet ustvarjalnega razreda"

Inovacije in kreativnost igrajo ključno vlogo v dobi ekonomije znanja in informacijskih tehnologij ter imajo velik vpliv na celotno družbo. Zato smo se v Savinjski regiji odločili, da ustvarimo sveže okolje, ki bo spodbujalo razvoj teh potencialov.
 

PROGRAMI

KREATIVNO OKOLJE
o KREATIVNOST IN RAZVOJ
o KREATIVNO PODJETNIŠTVO
o KREATIVNO ŽIVLJENJE
o KREATIVNA UMETNOST

  
CENTER ODLIČNOSTI za KREATIVNOST
o KREATIVNE INDUSTRIJE – (nanšajo se na set povezujočih sektorjev in so rastoči delo globalne ekonomija. Usmerjene so na kreiranje in izkoriščanje produktov intelektualne lastnine)
o KULTURNE INDUSTRIJE
o MULTIMEDIJSKI CENTER
o DESIGN CENTER

PODIPLOMSKI PROGRAM »KREATIVNOST«
Kreativnost, prilagodljivost na spremembe in vodenje so ključni imperativi na današnjem delovnem mestu. Poslovni uspeh je odvisen od obvladovanja kreativnosti – biti kreativen reševalec problemov in biti krativen vodja sprememb.
Program oblikuje profile, ki bodo sposobni razumeti kako voditi spremembe in vzpodbujati krativno mišljenje v sodelavcih
Izobraževalni programi:
1. Krativno reševanje problemov
2. Temelji krativnosti
3. Raziskave, razvoj, širjenje informacij

PROMOCIJA, RAZSTAVE IN ZALOŽNIŠTVO
o Promocija Celja
o Promocija regije in Slovenije v širšem evropskem prostoru
o Evropska prestolnica kulture
o Sejem kreativnosti

ARTISTIC CAFEE
o Cyber
o Animacije
o Tematski dnevi 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.