English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 


"Ustvarjamo podjetno regijo"


 
Poslanstvo

Nuditi celovito razvojno organizacijsko - tehnično in finančno podporo razvojnemu zagonu Savinjske regije in postati osrednje informacijsko - razvojno vozlišče ter generator krovnih regionalnih sektorskih in medsektorskih projektov.


Kdo smo?

Smo razvojno podjetje Savinjske regije, območja z 32 občinami. Predstavljamo operativno strukturo, ki identificira razvojne probleme regije, omogoča dostop do orodij za njihovo rešitev ter preko priložnosti, ki jih ponuja okolje, kreira novo dodano vrednost.
Spodbujamo nastajanje razvojnih partnerstev in realne nosilce vključujemo v projekte regijskega pomena. Pri tem smo usmerjeni v pridobivanje nacionalnih in evropskih sredstev ter tujih investicij.

Naše vodilo je uresničevanje naslednjih ciljev:

 • ustvariti možnosti za vplivanje na lasten razvoj in usmerjanje državnih in evropskih sredstev k prioritetam regionalnega razvojnega programa;
 • vzpostaviti regijsko razvojno mrežo in koordinacijo dela posameznih regijskih in razvojnih institucij za doseganje skupnih ciljev;
 • oblikovati močno razvojno koalicijo regije;
 • vzpostaviti učinkovit dostop do informacij o regiji;
 • promovirati regijo ter vzpostaviti in vzdrževati odnose s ciljnimi javnostmi;
 • vzpostaviti uspešno partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem tako doma kot v tujini;
 • vzpostaviti in usposobiti ustrezno implementacijsko strukturo za črpanje sredstev strukturnih skladov ob vstopu Slovenije v EU.

Naše prednosti temeljijo na novem, svežem znanju, sodobni informacijski tehnologiji in dinamični odzivnosti na zahteve globalnega trga. S podjetniškim temperamentom ustvarjamo specifične konkurenčne prednosti regije in njenih subjektov.


Kaj vam nudimo?

RRA Celje ponuja svojim poslovnim partnerjem naslednje storitve:

 • pripravo strateških - razvojnih programskih dokumentov;
 • pripravo vzpostavitev sistemov regionalnega razvojnega načrtovanja;
 • pripravo študij izvedljivosti;
 • pripravo poslovnih načrtov;
 • pripravo investicijskih dokumentov;
 • kreiranje projektnih partnerstev;
 • iniciranje projektov;
 • izvedbo projektov;
 • kreiranje in vzdrževanje regijskega informacijskega sistema;
 • promocijo Savinjske regije;
 • iskanje in identifikacijo finančnih virov za realizacijo projektov;
 • pomoč podjetnikom;
 • razvoj in kreiranje regijskih industrijskih / poslovnih con;
 • kreiranje optimalnih pogojev za pritegnitev investitorjev v regijo;
 • sodelovanje v evropskih medregionalnih projektih;
 • svetovanje, podporo pri pripravi projektov za pridobivanje sredstev PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ...., strukturnih skladov in pobud skupnosti (INTERREG, EQUAL, URBAN, LEADER);
 • monitoring in evalvacijo projektov.


Kako smo organizirani?

RRA Celje posluje na projektni način. V dinamičnem poslovnem svetu prebujamo skrite potenciale regije na šestih delovnih področjih:

 • Ekonomska in tehnološka infrastruktura;
 • Podjetništvo in tehnološki razvoj;
 • Človeški viri;
 • Okolje in prostor;
 • Dediščina, turizem in podeželje.

Za uspešno načrtovanje in izvajanje teh programov skrbijo programski in projektni vodje.


REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE
RRA - Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
Slovenija

Direktor: Peter Puhan

Tajništvo: Mateja Jelen

Nadzorni svet:
Ivan Štrlekar
Miran Šrot
Velislav Žvipelj
Bojan Salobir
Janko Trobiš

Telefon: 00386 3 42 44 102
Faks: 00386 3 42 44 182
E-mail:
info@rra-celje.si
Internet: www.rra-celje.si
Matična številka: 5949823
Davčna številka: 47373873

Številka transakcijskega računa:
06000-0143548562 BANKA CELJE d.d.
33000-4737387356 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

Leto ustanovitve: 1996
Osnovni kapital: 725.942.555,00 SIT
Pravni status: družba z omejeno odgovornostjo

Lastniki:

 • Podjetja: 50,32 %
 • Banke: 21,78 %
 • Druge državne in nedržavne institucije: 11,95 %
 • Občine Savinjske regije: 10,85 %
 • Republika Slovenija: 5,10 %
 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.